Informació Pública del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la UA5

21/04/2015

Informació Pública del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la UA5

Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la UA5.
 
Amb data 15 d’abril de 2015 i Registre d’Entrada núm. 276, ha tingut entrada a l’Ajuntament d’Aldover el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon 1 de la Unitat d’Actuació 5 (UA-5), presentat pel Sr. Josep Pla Gisbert, la Sra. Mª Carmen Mayor Gisbert i la Sra. Mª José Pla Mayor.
 
D’acord amb el que disposa l’article 164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en concordança amb l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública l’esmentat Projecte de Reparcel·lació durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix els divendres, de 11:00 a 14:00 hores, a la Secretaria de l’Ajuntament.
 
Aldover, 21 d’abril de 2015
 
L’Alcalde
 
Joan Ferré Franquet