Ordenances fiscals

1. Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI)

2. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica (IVTM)

3. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)

4. Ordenança reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental

5. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

6. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’auto-taxi

7. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal

8. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram

9. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombraries

10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal

11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua

12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres activitats

13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsolsol i volada via publica

14. Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció

15. Ordenança reguladora de l'aplicació de fems, purins fangs de depuració i oliasses

16. Ordenança fiscal reguladora reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic

17. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

18. Ordenança fiscal reguladora de l’assistència al casal d’estiu i campus

19. Ordenança fiscal reguladora de contribucions especials

20. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública

21. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals

22. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics d’entrada al Centre d’Interpretació del Riu

23.Ordenança fiscal reguladora de la tinença d’animals de companyia

24. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos

25. Ordenança fiscal reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos

26. Ordenança fiscal reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres (guals) i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena