Informació Pública del Projecte d'Urbanització del Polígon 1 de la UA5

21/04/2015

Informació Pública del Projecte d'Urbanització del Polígon 1 de la UA5

Anunci de l’Ajuntament d’Aldover sobre informació pública del Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de la UA5.
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 37/2015, de data 21 d’abril de 2015, ha estat aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització del Polígon 1 de l’UA 5, presentat amb data 9 d’abril de 2015 i Registre d’entrada núm. 254, pel Sr. Josep Pla Gisbert, la Sra. Mª Carmen Mayor Gisbert i la Sra. Mª José Pla Mayor, per tal de dur a terme l’execució material de les determinacions de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Aldover. 
 
D’acord amb allò disposat als articles 89.6 i 119.2.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública el referit Projecte d’Urbanització durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix els divendres, de 11:00 a 14:00 hores, a la Secretaria de l’Ajuntament.
 
Aldover, 21 d’abril de 2015
 
L'Alcalde,
 
Joan Ferré Franquet