Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres activitats. Aprovació provisional.

print pdf
31/10/2019

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres activitats. Aprovació provisional.