Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres activitats. Aprovació definitiva

print pdf
04/12/2019

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres activitats. Aprovació definitiva