Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns esportius i culturals municipals. Aprovació definitiva.

04/12/2019

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns esportius i culturals municipals. Aprovació definitiva.