Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19

17/03/2020 Actualitat

Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19

DECRET D’ALCALDIA 44/2020,         DE DATA 17 DE MARÇ

Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

ANTECEDENTS

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

En data 13 de març de 2020 en el Decret d’Alcaldia num. 43/2020 es va constituir la Comissió de seguiment d’emergència de l’Ajuntament d’Aldover, formada pels següents membres:

· Presidenta. Alcaldessa de l’Ajuntament d’Aldover Il.lm. Sra. Rosalia Pegueroles Gisbert

· 1er tinent d’alcaldia: Sr. Valer Gisbert Berbis

· 2on tinenta d’alcaldia: Sra. Verònica Pegueroles Cortiella

Es van acordar les següent mesures:

 • Tancar el Casal Municipal d’acord amb la Junta de l’Associació, atès que és el  col·lectiu amb més risc, que inclou el ball de saló, classes de ioga, gimnàstica, zumba i qualsevol activitat.
 • Tancar totes les instal·lacions esportives municipals, arran de la suspensió del calendari de competicions esportives.
 • Suspendre totes les activitats, jornades, cursos, etc., a la resta d’equipaments Municipals, inclòs el centre d’interpretació.
 • Recomanar a totes les associacions, clubs i entitats que ajornin les activitats extraordinàries.
 • Recomanar a la Parròquia l’ajornament de la missa.
 • Recomanar als veïns i veïnes del municipi d’Aldover evitar els parcs infantils i zones d’esbarjo.
 • Restringir l’atenció al públic a l’Ajuntament d’Aldover únicament per a urgències i la resta de serveis s’atendran de forma telefònica (977 47 32 02) o telemàtica (aj.aldover@altanet.org).

FONAMENTS

 • Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
 • Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
 • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
 • Llei Orgànica  4/1981,  d’1  de  juny,  dels estats  d’alarma,  excepció  i  setge,
 • Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública,
 • Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
 • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
 • Instrucció  3/2020,  de  13  de  març,  sobre  mesures  preventives,  de  protecció  i organitzatives   d’aplicació   al   personal   al   servei   de   l’Administració   de   la Generalitat amb motiu del coronavirus,
 • Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de mesures a adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb motiu del Covid-19.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia

RESOL

Primer. Determinar que les funcions d’aquest Comité de Seguiment d’Emergència, creat en data 13 de març de 2020, en el Decret d’Alcaldia 43/2020, seran les definides en l’epígraf 3.4.1. Plans d'Emergència Municipals del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Segon. L’aprovació i activació al Municipi del Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població, en el benentès que aquest Pla no és de mesures sanitàries, sinó de garantia de serveis, concretades en les recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes mesures puguin ser actualitzades, reforçades o modificades, i sense perjudici de les directament derivades de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

Tercer. La identificació dels serveis bàsics i estratègics de necessària garantia per part d’aquest Ajuntament:

 1. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
 2. Seguretat i vigilància general
 3. Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.
 4. Resolucions dels Òrgans de Govern.
 5. Sistemes i serveis informàtics.
 6. Seu Electrònica.
 7. Registre general.

Quart. El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.

Cinquè. Per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent al carrer i proporcionar les condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa i evitar més contagis en els pròxims dies, es suspèn el mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant i de caràcter generalista)”, permetent exclusivament activitats relacionades amb l’abastament de productes frescos a l'aire lliure, en la seva ubicació actual, però amb les següents condicions d’obligat compliment tant per paradistes, com pel públic :

 1. Separació mínima entre parades de cinc metres.
 2. Atenció individualitzada, i manteniment de l’ordre d’espera amb separació mínima entre persones de dos metres.
 3. El temps de permanència en les parades de venda haurà de ser l’estrictament necessari per a l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat i no s’hi podran consumir productes.
 4. S’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantenen la distància de seguretat.
 5. Dispensació de les mercaderies directament pel paradista, amb prohibició de contacte directe del gènere per part de la clientela.
 6. Anunci de les mesures mitjançant cartells a la vista de la clientela.
 7. A la finalització de l’activitat comercial, neteja de l’espai amb dispositiu polvoritzador de gel o líquid hidroalcohòlic.

Sisè.  Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu de l’Ajuntament, la qual serà preferentment telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible, i només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les mesures de seguretat establertes.

Setè. La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tant bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

Vuitè. La suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col·legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

Novè. La dispensació al personal, llevat de l’adscrit de forma directa als serveis i unitats declarats bàsics i estratègics de necessària garantia, de presència a les dependències i oficines municipals a partir del dia 16 de març de 2020 i fins el canvi de circumstàncies permetin la presència en condicions de seguretat per a la salut personal i col·lectiva.

No obstant això, tot el personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’horari de la jornada normal i ordinària de treball, o l’especial en el seu cas aplicable, i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin.

Desè. L’habilitació als/les regidors/res amb competències delegades per a requerir la presència física de les respectives persones empleades municipals en qualsevol moment per tal de garantir els serveis bàsics i extraordinaris, els quals hauran d’atenir-se a les directrius de les seves direccions. Aquesta mesura és realitzaria de forma rotatòria per a minimitzar la presencia continuada als Centres de Treball.

Onzè. Determinar que cada regidor/a amb competències delegades haurà d’identificar i facilitar el nom de les persones que hauran de tenir habilitat l’accés remot des dels seus domicilis per tal de garantir els anomenats processos crítics de gestió i realitzar les adequacions tècniques necessàries en els equips informàtics personals o corporatius.

Dotzè. Determinar que tot el personal adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis estarà en situació de retén.

Tretzè. L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns i les veïnes, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Agencia de salut pública:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

Quinzè. La publicitat d’aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació, així com dels diferents Acords, Resolucions i Circulars que siguin enviats a l’Ajuntament per les diferents Administracions competents, havent de procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.

Setzè. L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Dissetè. Comunicar el present Decret a tots els regidors/les regidores de la Corporació, Unitats i Serveis.

Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.