Places de personal per a la temporada d'estiu 2015

10/04/2015

Places de personal per a la temporada d'estiu 2015

El 14 d'abril de 2015 s'obre el termini de presentació de sol·licituds per a les places de personal per a la temporada d'estiu.

Amb data 14 d’abril de 2015, l’Ajuntament d’Aldover obre el període per presentar les sol·licituds per participar en la selecció del personal per treballar el proper estiu 2015 a les Piscines Municipals, ja sigui com a socorristes o bé com a monitors de natació, així com al Campus Esportiu i al Casal d’Estiu.

En particular, s’ofereixen les següents places:

-       2 socorristes

-       1 monitor de natació

-       2 monitors del Campus Esportiu

-       2 monitors del Casal d’Estiu

-       1 director del Casal d’Estiu

Per optar al procés de selecció es requereix la formació adequada en cada àmbit, aportant la titulació corresponent, i serà indispensable acreditar experiència.

Les persones interessades en participar en aquesta oferta han de ser majors de 18 anys, i han de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament d’Aldover fins el dia 28 d’abril de 2015, aquest inclòs.

A la sol·licitud s’hi haurà de fer constar:

-       Nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon.

-       Plaça o lloc de treball al qual es vol optar.

-       Documents que s’aporten amb la sol·licitud.

A la sol·licitud s’hi acompanyarà:

-       Currículum vitae.

-       Fotocòpia del DNI.

-       Còpia compulsada dels documents acreditatius de l’experiència.

-       Còpia compulsada dels títols que acrediten la formació.

La selecció del personal es basarà en l’estudi de la documentació aportada i, si s’escau, es podrà realitzar una entrevista posterior.

Un cop efectuada la selecció, es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la relació dels candidats que han estat seleccionats per ocupar els llocs de treball.

El personal seleccionat tindrà la condició de personal laboral temporal, i les contractacions s’efectuaran sota la modalitat del contracte per obra o servei determinat, a temps parcial, i amb una duració, com a màxim, de dos mesos, coincidents amb els mesos de juliol i agost.