APROVACIÓ PRESSUPOST, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2021

APROVACIÓ PRESSUPOST, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2021

ANUNCI

Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal.

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2021, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2020.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar-hi reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Resum per capítols, és el següent:

El detall de les inversions, anualitat 2021, és el següent:

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/ FINANÇAMENT

ARRANJAMENT CAMINS CCBE

2021

153 631.00/ Subvenció i Fons propis

ADEQUACIÓ MAGATZEM MUNICIPAL PAM 2018

2021

153 631.01/ Subvenció i Fons propi

EXCEPCIONAL 2020 ESCULLERA

2021

153 631.02/ Subvenció i Fons propis

CLIMATITZACIÓ I REFORMA CASAL PAM 2020

2021

337 632.00/ Subvenció i Fons propis

ENLLUMENAT HORTA DE DALT PAM 2021

2021

165 632.01/ Subvenció i Fons propis

 

PAES 2021

2021

170 632.02/ Subvenció i Fons propis

 

ASCENSOR AJUNTAMENT PUOSC 2020

 

2021

920 632.03/ Subvenció i Fons propis

 

MAQUINÀRIA, SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

2021

153 633.00/ Subvenció i Fons propis

 

IDENTIFICACIÓ PORTA A PORTA

2021

162 633.01/Fons propis