Noticies

Tràmit d'informació pública del projecte d'actuació específica per a la rehabilitació i recuperació d'habitatge d'una masia al p ol. 3 p arc. 4 d ’ Aldover, en sol no urbanitzable. Publicat al BOPT, en data 22 de març de 2021, a ccessible al següent enllaç https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=...
Us adjuntem el link de l'anunci al BOPT publicat el 22/01/2021 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210122&anyp=2021&num=267&v=i
ANUNCI Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de...
Anunci informació pública https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4087&ebop_any=2020
Aprovació provisonal de la modificació núm. 1 de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal d’Aldover. Visualitzar edicte. Enllaç al BOPT. Enllaç al BOPT.
Informació pública de l’Avantprojecte d’implantació d’un nucli zoològic com a equipament en sòl no urbanitzable, que inclou la memoria de l’activitat, i l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística per admetre l’ús de nucli zoològic en sòl no urbanitzable, ubicat al polígon 19 parcel·la 20 i...
Informació pública del projecte d’ampliació de l’explotació ramadera de pollastres d’engreix, de 45.000 a 60.000 places, que s’ha d’ubicar a la parcel·la 10 del polígon 13, amb referència cadastral 43006A013000100000MY, d’aquest municipi. Visualitzar edicte. Enllaç al BOPT. Enllaç al BOPT.

Pàgines