Noticies

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 24 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment el Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover i Xerta redactat per Albert Casajuana i Palet (DOPEC SL), i amb un pressupost de contracte sense IVA vde 2.880.917,02 €. Se sotmet...
Tràmit d'informació pública del projecte d'actuació específica per a la rehabilitació i recuperació d'habitatge d'una masia al p ol. 3 p arc. 4 d ’ Aldover, en sol no urbanitzable. Publicat al BOPT, en data 22 de març de 2021, a ccessible al següent enllaç https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=...
Us adjuntem el link de l'anunci al BOPT publicat el 22/01/2021 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210122&anyp=2021&num=267&v=i
ANUNCI Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de...
Anunci informació pública https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4087&ebop_any=2020
Aprovació provisonal de la modificació núm. 1 de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal d’Aldover. Visualitzar edicte. Enllaç al BOPT. Enllaç al BOPT.
Informació pública de l’Avantprojecte d’implantació d’un nucli zoològic com a equipament en sòl no urbanitzable, que inclou la memoria de l’activitat, i l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística per admetre l’ús de nucli zoològic en sòl no urbanitzable, ubicat al polígon 19 parcel·la 20 i...

Pàgines