Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns esportius i culturals municipals. Aprovació provisional.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns esportius i culturals municipals. Aprovació provisional.