Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica

18/11/2015 Hisenda

Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica

El Ple de l’Ajuntament d’Aldover va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària de data 13 de novembre de
2015, la modifi cació de l’Ordenança fi scal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.


Aquest acord provisional queda exposat al públic durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició al BOPT, al tauler d’anuncis i pàgina web de la Corporació, de conformitat
amb allò que disposa l’article 17 del TRLRHL 2/2004, de 5 de març.


Durant el període d’exposició pública, qui tingui la condició d’interessat, en els termes de l’article 18 del TRLRHL
2/2004, de 5 de març, pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes.


Transcorregut el termini d’exposició al públic si no s’han presentat reclamacions, s’entendrà defi nitivament adoptat
l’acord d’aprovació provisional.

 

Enllaç oficial a la publicació del BOP Tarragona.