Noticies

20/07/2017 Hisenda
Exposició pública, per un termini de 15 dies, i període de 8 més, per poder presentar alegacions. Enllaç BOPT.
18/11/2015 Hisenda
El Ple de l’Ajuntament d’Aldover va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària de data 13 de novembre de 2015, la modifi cació de l’Ordenança fi scal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest acord provisional queda exposat al públic durant el termini de 30...