Compte General 2016

20/07/2017 Hisenda

Compte General 2016

Exposició pública, per un termini de 15 dies, i període de 8 més, per poder presentar alegacions.

Enllaç BOPT.