Aprovats els actes taurins de la Festa Major 2017

Aprovats els actes taurins de la Festa Major 2017

El Ple del nostre Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2017, va
aprovar, per unanimitat dels membres presents, el programa d’actes taurins amb
motiu de la Festa Major 2017.