Noticies

13/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021, per import de 45.659,86€ per a l'actuació "reparació camins afectats pels fenòmens...
22/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció Activitats Culturals Singulars de l'exercici 2021, per import de 6.329,13 euros.
26/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 2.000€ relativa a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020
26/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020...
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2020 per import de 49.672,78 € per a despesa corrent.
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per import de 5.322 euros per activitats educatives i 4.678 euros per activitats culturals dins de la subvenció de l'any 2020 nomenada "subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives: Covid-19."
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció destinada a actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020, per import de 1.746,34 euros per a la reducció d'espècies de plaga i 500,47 euros per a la reducció de...
29/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit, a través de la subvenció PEXI anualitat 2018, un import de 9.671 euros per a l'actuació “MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE C/ SANT JOSEP”
02/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover a través de la Subvenció Excepcional convocatòria 2020 els següents imports: Línia A: import concedit de 46.510,78€ per l'arranjament de camins municipals. Línia B: import concedit de 30.000€ per a la construcció d'una escullera al camí...
11/05/2020 Subvencions
En data 9 de desembre de 2019 la Generalitat de Catalunya ens va concedir a través de la subvenció per a la Dinamització Territorial per als anys 2018 i 2019 l'import de 29.877,11 euros per a l'inversió "adequació de la zona d'aparcaments d'accés a la Via Verda".

Pàgines