Noticies

S'ha declarat deserta la licitació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del bar situat al casal municipal d'Aldover. Decret d'Alcaldia núm. 29/2016
El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 25 de febrer, a les 13:30h. Plec de clàusules administratives particulars. Edicte BOPT. Descarrega del PDF.