Noticies

S'ha declarat deserta la licitació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del bar situat al casal municipal d'Aldover. Decret d'Alcaldia núm. 29/2016
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 192,38€ en concepte de interessos de préstecs, 2015
17/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 1.772,82€ en concepte de actuació de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, 2015.
16/02/2016 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 7.702,40€ per a la seguretat a zones de bany (piscines), exercici 2015.
12/02/2016 Subvencions
La diputació de Tarragona aprova concedir a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 49.862,13€, corresponent al programa de despesa corrent del PAM anualitat 2015.
El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 25 de febrer, a les 13:30h. Plec de clàusules administratives particulars. Edicte BOPT. Descarrega del PDF.
11/01/2016
S’ha obert la convocatòria per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau Substitut d’Aldover. Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 10 de febrer de 2016, a l’Ajuntament d’Aldover, Plaça de l’Església, núm. 3, del municipi. Veure Edicte.
27/11/2015 Actualitat
El grup municipal Avancem per Aldover (APA-E) proposa al Ple l’adhesió d’Aldover a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Aquesta moció va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació, amb els vots a favor d’APA-E i de CIU i l’abstenció del PSC-CP.

Pàgines