Noticies

23/01/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2018 per import de 49.771,77 € per a despesa corrent.
22/01/2019 Actualitat
En aquestes vacances de Nadal, es va fer una renovació de tot el paviment amb mal estat de les escoles Sant Jordi.
22/01/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 12.000€, en concepte de la Fira de Nadal, línia 2018.
15/01/2019 Subvencions
L’Ajuntament d’Aldover ha fet entrega un any més a les associacions del poble la subvenció que es concedeix anualment. Associació A ldowayra Associació Gent gran AMPA Associació de Joves Sant Jordi
Aprovació provisonal de la modificació núm. 1 de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal d’Aldover. Visualitzar edicte. Enllaç al BOPT. Enllaç al BOPT.
Informació pública de l’Avantprojecte d’implantació d’un nucli zoològic com a equipament en sòl no urbanitzable, que inclou la memoria de l’activitat, i l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística per admetre l’ús de nucli zoològic en sòl no urbanitzable, ubicat al polígon 19 parcel·la 20 i...
Informació pública del projecte d’ampliació de l’explotació ramadera de pollastres d’engreix, de 45.000 a 60.000 places, que s’ha d’ubicar a la parcel·la 10 del polígon 13, amb referència cadastral 43006A013000100000MY, d’aquest municipi. Visualitzar edicte. Enllaç al BOPT. Enllaç al BOPT.
Informació pública del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’una masia situada al polígon 3 parcel·la 1 de l’Horta de Dalt d’Aldover i l’estudi d’impacte i integració paisatgística. Visualitzar edicte. Enllaç al BOPT. Enllaç al BOPT.
Qualsevol gestió d'enterrament o trasllat al Cementeri Municipal d'Aldover, és podrà fer prèvia comunicació a l'Ajuntament.

Pàgines