Noticies

Tràmit d'informació pública del projecte d'actuació específica per a la rehabilitació i recuperació d'habitatge d'una masia al p ol. 3 p arc. 4 d ’ Aldover, en sol no urbanitzable. Publicat al BOPT, en data 22 de març de 2021, a ccessible al següent enllaç https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=...
11/02/2021
La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020, per import de 4.079,70 €.
10/02/2021
En data 10 de febrer de 2021 s'ha publicat BOPT núm. 870 l'edicte de convocatòria per a l’elecció de Jutge/essa de Pau Substitut/a per al Jutjat de Pau d'Aldover. El termini per presentar sol·licituds comença el dia 11 de febrer fins al dia 3 de març de 2021. Les sol·licituds s’hauran de presentar...
Us adjuntem el link de l'anunci al BOPT publicat el 22/01/2021 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210122&anyp=2021&num=267&v=i
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2020 per import de 49.672,78 € per a despesa corrent.
ANUNCI Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de...
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per import de 5.322 euros per activitats educatives i 4.678 euros per activitats culturals dins de la subvenció de l'any 2020 nomenada "subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives: Covid-19."
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció destinada a actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020, per import de 1.746,34 euros per a la reducció d'espècies de plaga i 500,47 euros per a la reducció de...
28/09/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import d'11.297,79€ relativa a la protecció per a la Salut Pública amb motiu de la Covid-19 per l'exercici 2020.
29/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit, a través de la subvenció PEXI anualitat 2018, un import de 9.671 euros per a l'actuació “MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE C/ SANT JOSEP”

Pàgines