Noticies

ANUNCI Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de...
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per import de 5.322 euros per activitats educatives i 4.678 euros per activitats culturals dins de la subvenció de l'any 2020 nomenada "subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives: Covid-19."
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció destinada a actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020, per import de 1.746,34 euros per a la reducció d'espècies de plaga i 500,47 euros per a la reducció de...
28/09/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import d'11.297,79€ relativa a la protecció per a la Salut Pública amb motiu de la Covid-19 per l'exercici 2020.
29/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit, a través de la subvenció PEXI anualitat 2018, un import de 9.671 euros per a l'actuació “MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE C/ SANT JOSEP”
Anunci informació pública https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4087&ebop_any=2020
02/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover a través de la Subvenció Excepcional convocatòria 2020 els següents imports: Línia A: import concedit de 46.510,78€ per l'arranjament de camins municipals. Línia B: import concedit de 30.000€ per a la construcció d'una escullera al camí...
11/05/2020 Subvencions
En data 9 de desembre de 2019 la Generalitat de Catalunya ens va concedir a través de la subvenció per a la Dinamització Territorial per als anys 2018 i 2019 l'import de 29.877,11 euros per a l'inversió "adequació de la zona d'aparcaments d'accés a la Via Verda".
17/03/2020 Actualitat
DECRET D’ALCALDIA 44/2020, DE DATA 17 DE MARÇ Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) ANTECEDENTS Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les...
13/03/2020 Actualitat
ARRAN ELS CASOS DETECTATS DE CORONAVIRUS A CATALUNYA, PER TAL D'EVITAR AGLOMERACIONS DE GENT I PRESERVAR A LES PERSONES MÉS VULNERABLES I EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS ES PRENEN LES SEGÜENTS MESURES: A PARTIR DEL DILLUNS DIA 16 DE MARÇ L'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT ROMANDRÀ TANCADA FINS NOU...

Pàgines